REGULAMIN SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Rozdział I
Ustanowienie – Cel

Art. 1
„Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej, zwana dalej Szkołą, jest szkołą kerygmatyczną, powołaną przez Biskupa Diecezjalnego, działającą w oparciu o międzynarodowy projekt pastoralny dla Nowej Ewangelizacji. Wchodzi w skład ACCSE/2000 (Stowarzyszenie Dyrektorów Katolickich Szkół Ewangelizacji) oraz międzynarodowego projektu, skupiającego kerygmatyczne Szkoły Nowej Ewangelizacji.”

Art. 2
Terenem działalności Szkoły jest Archidiecezja Przemyska

Art. 3
Czas trwania Szkoły jest nieograniczony.

Art. 4
Celem Szkoły jest bezpośrednie głoszenie kerygmatu – Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego oraz przygotowanie ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w różnych wspólnotach i ruchach. Dla realizacji swych celów szkoła, może podejmować ścisłą współpracę z innymi szkołami, wspólnotami, stowarzyszeniami, ruchami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi wyznaniami chrześcijańskimi w dziele Nowej Ewangelizacji.

Art. 5
Szkoła promuje Nową Ewangelizację poprzez:

– koordynację ewangelizacji w diecezji
– modlitwę indywidualną i wspólnotową – jako siłę ewangelizacyjną
– aktywny udział w sakramentach Kościoła Katolickiego i czytaniu słowa Bożego
– udział w różnego rodzaju wspólnotach
– przygotowanie duchownych i świeckich ewangelizatorów
– przygotowanie formatorów ewangelizatorów
– korzystanie ze środków masowego przekazu
– różnorodną działalność publiczną na rzecz Nowej Ewangelizacji.

Art. 6
Podstawową metodą pracy Szkoły są kursy ewangelizacyjne mające charakter teoretyczno-praktyczno – duchowy. Ich celem jest tworzenie i formowanie nowych wspólnot, które pełniłyby powierzone im w Kościele funkcje: kapłańską, prorocką i królewską. Szkoła organizuje też kongresy, seminaria, spotkania, koncerty służące informacji i formacji uczestników.

Rozdział II
Członkowie

Art. 7
Członkiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia, ochrzczona, wyznania rzymsko – katolickiego, nie mająca konfliktu z prawem.

Art. 8
Członkowie dzielą się na trzy grupy:

– Członkowie Rady Pastoralnej
– Członkowie zwyczajni
– Członkowie wspierający

Członkami Rady Pastoralnej są kapłani aktualnie należący do Szkoły i 2 osoby świeckie, które: aktywnie uczestniczą w działalności Szkoły w sposób stały i przynależą do Szkoły przynajmniej przez dwa lata. Do rady mogą przystąpić także kapłani, którzy zdeklarują się i zaangażują w posługę Szkoły.

Członkami zwyczajnymi są osoby pełnoletnie, które uczestniczą w działalności Szkoły w sposób stały i przynależały do Szkoły przynajmniej przez jeden rok oraz otrzymały pozytywną opinię Rady Pastoralnej.

Członkami wspierającymi są osoby niepełnoletnie oraz osoby, które uczestniczą w działalności Szkoły w sposób niestały.

Art. 9
Prawa członka Rady Pastoralnej:

– udział w zebraniach i głosowaniu na zebraniach Rady
– korzystanie z pomocy Szkoły
– zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Szkoły
– używanie atrybutów Szkoły w określonym zakresie

Prawa członka zwyczajnego:

– korzystanie z pomocy Szkoły
– zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Szkoły
– używanie atrybutów Szkoły w określonym zakresie

Prawa członka wspierającego:

– używanie atrybutów Szkoły w określonym zakresie
– korzystanie z pomocy Szkoły po odbyciu rocznej formacji w Szkole

Art. 10
Członek Szkoły jest zobowiązany:

– do zachowania Regulaminu Szkoły i decyzji Rady Pastoralnej Szkoły
– do uczestniczenia w pracach Szkoły zachowując priorytet posługi w ramach swojej parafii i wspólnoty
– do wierności modlitwie i sakramentom oraz uczestniczenia w formacji Szkoły
– do przyczyniania się rozwoju i umacniania Szkoły

Art. 11
Utrata członkostwa następuje:

– przez rezygnację z członkostwa lub wykluczenie.

Wykluczenia członka dokonuje Rada Pastoralna w następujących przypadkach:

– prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Regulaminem
– nie moralnego prowadzenia życia (gorsząca postawa)
– nieposłuszeństwa władzy Kościelnej

Art. 12
Formacja członków Szkoły obejmuje 2 etapy:
– Etap przygotowawczy: zapoznanie się z duchowością i charyzmatem Szkoły przez wspólną modlitwę i posługę w Szkole oraz roczną formację po której można oficjalnie podjąć posługę słowa w Szkole. Decyzję o dopuszczeniu do posługi słowa podejmuje kapłan ze Szkoły odpowiedzialny za daną osobę. W wyjątkowych sytuacjach może dopuścić do tej posługi przed upływem roku.
– Etap formacji stałej

Do Formacji stałej zalicza się: kursy formacyjne, spotkania formacyjne w poszczególnych wspólnotach Szkoły, rekolekcje szkoły organizowane w ciągu roku, aktywna posługa w Szkole.

Rozdział III
Struktura Szkoły

Art. 13
Strukturę Szkoły tworzą:
– Szkoła diecezjalna
– Oddziały Szkoły działające w ramach ruchów, wspólnot i parafii

Art. 14
Rada Pastoralna sprawuje urząd w składzie:

Ust. 1 Moderator

Kapłan Moderator Szkoły jest mianowany przez Biskupa Diecezjalnego na okres 5 lat. Może on pełnić funkcję przez okres dwóch kadencji. Moderator przestaje pełnić funkcję:
– składając rezygnację
– na wniosek rady złożony do Biskupa
– będąc odwołany przez Biskupa Diecezjalnego

Ust. 2 Dyrektor Szkoły

Dyrektorem Szkoły może zostać świecki członek Szkoły, znający dobrze projekt „Redemptoris missio”, wybrany przez Radę Pastoralną na okres 5 lat. Może on pełnić funkcję przez okres dwóch kadencji. Rada Pastoralna zgłasza Biskupowi Diecezjalnemu osobę Dyrektora. Dyrektor przestaje pełnić funkcję:
– przez rezygnację
– będąc odwołanym przez Radę Pastoralną

Ust. 3 Sekretarz

Funkcję sekretarza może pełnić świecki członek Szkoły, wybrany przez Radę Pastoralną po wcześniejszym zapoznaniu się z opinią członków szkoły.

Ust. 4 Kapłani należący do Szkoły

Kapłani stają się członkami Szkoły po pisemnym zdeklarowaniu się i aktywnym zaangażowaniu w prace Szkoły

Art. 15
Do zadań Moderatora należy:

  1. a) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,
  2. b) czuwanie nad przebiegiem formacji oraz realizacją charyzmatu Szkoły,
  3. d) koordynacja pracy Szkoły z programem duszpasterskim diecezji,
  4. e) określanie aktualnych celów i metod pracy Szkoły przy akceptacji Rady Pastoralnej

Do zadań Dyrektora należy:

  1. a) kierowanie Szkołą zgodnie z jej Regulaminem,
  2. b) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz wraz z Moderatorem
  3. c) podejmowanie współpracy z innymi wspólnotami

Do zadań sekretarza należy

  1. a) prowadzenie dokumentacji szkoły
  2. b) przygotowywanie sprawozdań

Art. 16
Do Rady Pastoralnej należy:

– zatwierdzenie ogólnych programów działania Szkoły
– zatwierdzenie rocznego bilansu i zarządzanie majątkiem Szkoły
– kierowanie pracami Szkoły
– dokonywanie zmian w Statucie
– podejmowanie decyzji członkowskich
– prowadzenie dokumentacji Szkoły
– rozpatrywanie bieżących wniosków członków Szkoły
– złożenie wniosku o rozwiązanie Szkoły.

Art. 17
Zebrania Rady Pastoralnej:

– Zebrania zwyczajne
Rada Pastoralna jest zwoływana przez informację osobistą podaną odpowiednio wcześniej przed ustaloną datą zebrania – przynajmniej raz na 2 miesiące.

– Zebrania nadzwyczajne
są zwoływane w miarę potrzeby.

W zebraniach Rady Pastoralnej powinni uczestniczyć przynajmniej trzej kapłani, dyrektor lub sekretarz. Uchwały Rady Pastoralnej są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, z tym, że uchwała o dokonywaniu zmian w Regulaminie, musi być podjęta większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Pastoralnej. W Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie zwyczajni i zaproszeni goście.

Posiedzeniu Rady Pastoralnej przewodniczy Dyrektor Szkoły lub Kapłan Moderator, albo
w razie ich nieobecności członek przez nich wyznaczony. Głosowania na zebraniach Rady mają charakter jawny, z wyjątkiem uchwał dotyczących wykluczenia lub usunięcia członków Szkoły, które są podejmowane w tajnym głosowaniu.

Art. 18
Rada Pastoralna powołuje komisję rewizyjną na okres 3 lat.

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób: Kapłana ze Szkoły i członka zwyczajnego.

Art. 19
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

– czuwanie nad wypełnianiem prawa i niniejszego Regulaminu
– przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Szkoły
– Komisja Rewizyjna w każdej chwili, może przystąpić do czynności kontrolnych.
– z każdej kontroli zobowiązani są do sporządzenia protokołu.

Rozdział IV
Majątek i zarządzanie

Art. 20
Majątek Szkoły stanowią:

– dziesięcina składana przez Radę Pastoralną
– darowizny i akty szczodrości
– dochody z własnej działalności
– dobra materialne konieczne do posługi ewangelizacji

Art. 21
Decyzje finansowe podejmuje Rada Pastoralna. Sprawozdanie z działalności na koniec każdego roku Rada Pastoralna składa w Kurii Biskupiej.

Rozdział V
Rozwiązanie Szkoły

Art. 22
Prawo do rozwiązania Szkoły posiada Biskup Diecezjalny. Szkoła zostaje rozwiązana w przypadku niemożności osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku rozwiązania, dobra zostaną przeniesione na rzecz organizacji kościelnej realizującej podobne cele w ramach Archidiecezji.