Statut Katolickiego Stowarzyszenia UNUM

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Katolickie Stowarzyszenie „Unum” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§2
Biskup diecezjalny mianuje asystenta kościelnego Stowarzyszenia.

§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo podkarpackie, zaś siedziba władz mieści się w Przemyślu.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§6
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§7
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II
FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§8
Celem Stowarzyszenia jest służba misji Kościoła w świecie współczesnym a zwłaszcza:

 1. Wspieranie działalności ewangelizacyjnej i formacyjnej Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Jakuba Archidiecezji Przemyskiej
 2. Prowadzenie działalności trzeźwościowej, profilaktyki antyalkoholowej i szerzenie idei abstynencji.
 3. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 4. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystyczno-krajoznawczej, edukacyjno-wychowawczej

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zarządzanie ośrodkami rekolekcyjnymi, które zostaną nabyte przez Stowarzyszenie lub powierzone administracji Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej, organizowanie sympozjów, sesji, kongresów, seminariów.
 3. Podejmowanie innych działań zgodnych z prawem w ramach działalności statutowej jakie okażą się celowe dla rozwoju Stowarzyszenia.

§10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która jest członkiem zwyczajnym lub wspierającym Szkoły Nowej Ewangelizacji, akceptuje cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania jego statutu.

§12

 1. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkowie należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
 3. zaskarżania do walnego zebrania członków uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
 4. opiniować działalność Stowarzyszenia
 5. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia.

§14
Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:

 1. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
 2. zaskarżania do walnego zebrania członków uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
 3. opiniować działalność Stowarzyszenia
 4. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia.

§15
Członek zwyczajny i wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia
 2. regularnie opłacać składki członkowskie
 3. brać czynny udział w działalności statutowej
 4. dbać o mienie Stowarzyszenia
 5. podejmować praktyki życia wewnętrznego Szkoły Nowej Ewangelizacji.

§16

 1. Członkostwo ustaje na skutek:

1) oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowych i finansowych

2) śmierci członka Stowarzyszenia

3) skreślenia na skutek niepłacenia składek przez okres najmniej dwunastu miesięcy

4) wykluczenia przez Zarząd Główny w następstwie postępowania sprzecznego z Regulaminem Szkoły Nowej Ewangelizacji i statutem Stowarzyszenia lub nie licującego z godnością członka Stowarzyszenia
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§17
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. walne zebranie członków
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia
 3. Główna Komisja Rewizyjna

§18

 1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków walnego zebrania
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje
 3. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
 4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym

§19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzanie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

§20

 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 2. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§21

 1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§22
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§23
Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§24

 1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze walne zebranie członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 grudnia.
 3. Walne zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami walnego zebrania kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad walnego zebrania, Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
 6. Uchwały walnego zebrania członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków

§25
Do kompetencji walnego zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian
 2. uchwalanie regulaminu walnego zebrania
 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

§26

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej

3) na pisemny wniosek co najmniej 50 % członków Stowarzyszenia

 1. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2) i 3).
 2. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Jeśli Zarząd Główny nie zwoła nadzwyczajnego walnego zebrania członków w terminie określonym w ust. 2 lub zwyczajnego walnego zebrania członków, w terminie określonym w § 26 ust. 2, walne zebranie członków może zostać zwołane przez Główną Komisję Rewizyjną.

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

§27

 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed walnym zebraniem członków.
 2. Zarząd Główny składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Głównego są prezes i wiceprezes
 4. Prezes i wiceprezes kierują działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego. Zakres kompetencji prezesa określa Zarząd Główny
 5. Zasady działania Zarządu Głównego i jego prezesa ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny
  6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku

§28

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) realizacja uchwał walnego zebrania członków

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających kwotę 100 000 zł

6) zwoływanie walnego zebrania członków

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków

9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie

10) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji walnego zebrania i komisji rewizyjnej.

11) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

12) koordynowanie działalności jednostek terenowych,

13) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

14) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

15) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,

16) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych w § 13 ust. 3 i § 14 ust. 2

 1. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt. 13), Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§29

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem stowarzyszenia powoływanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków

§30
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
 3. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 7. rozpatrywanie wniosków przewidzianych w §16 ust. 2

§31

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
 2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw

§32
W przypadkach określonych w § 30 pkt. 3 walne zebranie członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dnia od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu Głównego nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA – ODDZIAŁY I ICH WŁADZE

§33

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 7 i § 20 ust. 1 statutu.
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§34

 1. Władzami Oddziału są władze określone w § 20 ust. 2.
 2. Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§35

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§36

 1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie programów działania oddziałów,

2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału

§37

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Postanowienia § 26 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§38

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Zarządu Głównego,

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4) na pisemny wniosek co najmniej 50% uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.

 1. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.
 2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Postanowienia § 24 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§39
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§40

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§41

 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień

6) wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyjęcie lub wykluczenie członków z powodu naruszenia zasad określonych w § 15 ust. 2 i § 16 ust. 1 pkt. 3) statutu,

7) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 1. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez: Prezesa lub Sekretarza i Skarbnika

§42
Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§43
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§44
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.

§45

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,

4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,

§46
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§47
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Komisje.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§48
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§49

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

– składki członkowskie

– darowizny zapisy i spadki

– wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)

– dotacje

– praca członków Stowarzyszenia

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 6 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek członkowskich określa walne zebranie członków w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej.

§50

 1. 20% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza

w terminie 6 miesięcy na konto Zarządu Głównego.

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia może podnieść wysokość składek członkowskich obowiązujących członków danego Oddziału Stowarzyszenia.

§51

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia oraz jego sprawne funkcjonowanie wymagają zatrudnienia etatowych pracowników. Powoływani są oni przez Zarząd Główny Stowarzyszenia i zatrudniani na etatach finansowanych z budżetu Stowarzyszenia. Zadania pracowników wynikają z uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Za ich działalność odpowiada prezes lub zobligowany przez zarząd w formie uchwały członek Zarządu Głównego.
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia dokonuje okresowej oceny działalności pracowników. Pracownicy mogą występować w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.
 3. Kandydaci na pracowników etatowych powinni być najbardziej aktywnymi działaczami Stowarzyszenia, posiadającymi doświadczenie w pracy społecznej i zawodowej o wysokim autorytecie moralnym.
 4. Kandydaci na pracowników etatowych powinni wywodzić się głównie z członków stowarzyszenia. Pożądane jest aby pracownicy stali byli członkami Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia ustala miejsce pracowników w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia, zasady i zakres ich działalności.
 5. Ilość pracowników etatowych oraz ich uposażenie ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia w oparciu o potrzeby i aktualny budżet oraz przepisy prawa pracy.
 6. Kierunki, metody, formy działalności gospodarczej i usługowej określa Zarząd Główny w oparciu o aktualne możliwości oraz przepisy regulujące działanie stowarzyszeń.

§52
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

§53
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich innych pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Oddziału Stowarzyszenia wymagane są podpisy członków Zarządu Oddziału w osobach: prezesa lub sekretarza i skarbnika.

ROZDZIAŁ. VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§54

 1. Odwołanie asystenta kościelnego przez biskupa diecezjalnego skutkuje rozwiązaniem Stowarzyszenia.
 2. W przypadku §54 ust. 1 biskup diecezjalny wyznacza likwidatora.

§55

 1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków walnego zebrania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
 3. W przypadku rozwiązania, majątek Stowarzyszenia ma być przeznaczony na cele charytatywne lub przechodzi na własność Archidiecezji Przemyskiej.

§56
W przypadku likwidacji Oddziału Stowarzyszenia majątek należący do Oddziału zostaje przekazany na rzecz Zarządu Głównego Stowarzyszenia.